Vedtekter

VEDTEKTER FOR: Fra Byneset SA

 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Fra Byneset SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 1. Forretningssted

Forretningsstedet er i Trondheim kommune.

 1. Virksomhet

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes konkurransekraft og økonomiske interesser gjennom felles markedsførings- og nettverksaktiviteter. Samvirket skal også arbeide for et høyt faglig, kollegialt og sosialt miljø andelseierne imellom.

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

 1. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas næringsvirksomheter med tilknytning til landbrukseiendommer på Byneset som har produkter, tjenester eller opplevelser med lokal tilhørighet.

 1. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr. 5000 i andelsinnskudd. Beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt halvparten av andelsinnskuddet.  

Andelene kan ikke omsettes. Andelene kan overdras til ny eier av medlemsbedriften dersom styret i samvirkeforetaket samtykker til dette. Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis. Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 1. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)
 1. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer, hvorav minst 2/3 av styrets medlemmer er medlemmer av foretaket. Det skal også velges 2 varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen av årsmøtet. Ved oppstart av foretaket skal imidlertid minst 2 av styremedlemmene gå ut etter ett år, og nye styremedlemmer velges deretter for ordinær valgperiode.

Styreleder velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

Foretaket skal ikke ha en daglig leder.

 1. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av april måned. Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøte.

Alle medlemmer har 1 stemme.

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest to uker før møtet. Forslag til vedtektsendringer skal gjengis i innkallingen.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

På årsmøte skal følgende saker behandles og vedtas:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Disponering av årsoverskudd
 4. Valg av styremedlemmer, styreleder og valgkomité
 5. Valg av revisor
 6. Andre saker vedtatt av styret eller innmeldt av andelshaver eller som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet
 1. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med 80% flertall.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 3 årene.

 1.  Voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.